لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 1

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده 18719101 اوراق مشارکت ایران‌ خودرو IRB5IKCO8751 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه IKCQ1 Iran Khodro-D
مشاهده آپ آسان پرداخت پرشین IRO1APPE0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه APPE1 Asan Pardakht Pers
مشاهده آسیا بیمه آسیا IRO1ASIA0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی ASIA1 Asia Bime
مشاهده آکنتور کنتورسازی‌ایران‌ IRO1CONT0001 N1 ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری تابلو فرعی CONT1 Iran Counter
مشاهده آکنتورح ح . کنتورسازی‌ایران‌ IRR1CONT0101 N1 ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری تابلو فرعی CONX1 Iran Counter-R
مشاهده اخابر مخابرات ایران IRO1MKBT0001 N1 مخابرات تابلو اصلی MKBT1 Iran Tele. Co.
مشاهده اخابرح ح . مخابرات ایران IRR1MKBT0101 N1 مخابرات تابلو اصلی MKBX1 Iran Tele Co.-R
مشاهده افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش IRO1OFOG0001 N2 خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری فهرست اولیه OFOG1 Ofogh Koorosh
مشاهده افقح ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش IRR1OFOG0101 N2 خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری فهرست اولیه OFOX1 Ofogh Koorosh-R
مشاهده اکالا کارگزاران بورس کالای ایران IRO1BKLA0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو فرعی BKLA1 Good Exch.Brk.
مشاهده اکتیو پدیده شیمی قرن IRO1ACTV0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه ACTV1 PadidehShimi Gharn
مشاهده البرز بیمه البرز IRO1BALB0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو اصلی BALB1 S*Alborz Bimeh
مشاهده البرزح ح.بیمه البرز IRR1BALB0101 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو اصلی BABX1 Alborz Bimeh-R
مشاهده امید تامین سرمایه امید IRO1OMID0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه OMID1 Investment Banking
مشاهده امیدح ح . تامین سرمایه امید IRR1OMID0101 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه OMIX1 Inv. Banking -R
مشاهده انرژی1 نهادهای مالی بورس انرژی IRO1BENA0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه BENA1 Nahad Mali Energy
مشاهده انرژی2 فعالان بورس انرژی IRO1BENB0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه BENB1 Activists Energy B
مشاهده انرژی3 سایراشخاص بورس انرژی IRO1BENC0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه BENC1 Other Energy B.
مشاهده باختر کابل‌ باختر IRO1BAKH0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه BAKH1 Bakhtar Cable
مشاهده باخترح ح . کابل‌ باختر IRR1BAKH0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه BAKX1 Bakhtar Cable-R

پنل شرکت ها