لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 2

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده بالبر کابل‌ البرز IRO1KALZ0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KALZ1 Alborz Cable
مشاهده بالبرح ح . کابل‌ البرز IRR1KALZ0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KALX1 Alborz Cable-R
مشاهده بایکا کابلسازی‌ایران‌ IRO1KBLI0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KBLI1 Iran Cable
مشاهده بایکاح ح . کابلسازی‌ایران‌ IRR1KBLI0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KBLX1 Iran Cable-R
مشاهده بترانس ایران‌ ترانسفو IRO1TRNS0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو اصلی TRNS1 S*Iran Transfo
مشاهده بترانسح ح . ایران‌ ترانسفو IRR1TRNS0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی TRNX1 Iran Transfo-R
مشاهده بتک کابلسازی‌ تک‌ IRO1KTAK0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KTAK1 Tak Cable
مشاهده بتکح ح . کابلسازی‌ تک‌ IRR1KTAK0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KTAX1 Tak Cable-R
مشاهده بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم IRO1JHRM0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اولیه JHRM1 Power Gen. Jarom
مشاهده برانسفو ترانسفورماتور توزیع زنگان IRO1TTZC0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه TTZC1 Zangan Dist. Trans
مشاهده برکت گروه دارویی برکت IRO1BRKT0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه BRKT1 G.Barekat Pharm
مشاهده برکتح ح . گروه دارویی برکت IRR1BRKT0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه BRKX1 G.Barekat Pharm-R
مشاهده بسویچ پارس‌سویچ‌ IRO1SWIC0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه SWIC1 Pars Switch
مشاهده بسویچح ح . پارس‌سویچ‌ IRR1SWIC0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه SWIX1 Pars Switch-R
مشاهده بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ IRO1LAPS0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه LAPS1 Pars Shahab
مشاهده بشهابح ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ IRR1LAPS0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه LAPX1 Pars Shahab-R
مشاهده بفجر فجر انرژی خلیج فارس IRO1BFJR0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اولیه BFJR1 Fajr E.Persia Gulf
مشاهده بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد IRO1JOSH0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه JOSH1 Yazd Jooshkab
مشاهده بکابح ح . صنایع‌جوشکاب‌یزد IRR1JOSH0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه JOSX1 Yazd Jooshkab-R
مشاهده بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی IRO1KGND0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی KGND1 Ghandi Cables.

پنل شرکت ها