لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 3

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی IRR1KGND0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی KGNX1 Ghandi Cables.-R
مشاهده بموتو موتوژن‌ IRO1MOTJ0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو اصلی MOTJ1 Motogen
مشاهده بموتوح ح . موتوژن‌ IRR1MOTJ0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو اصلی MOTX1 Motogen-R
مشاهده بنیرو نیروترانس‌ IRO1NIRO0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی NIRO1 Nirou Trans
مشاهده بنیروح ح . نیروترانس‌ IRR1NIRO0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی NIRX1 Nirou Trans-R
مشاهده بورس بورس اوراق بهادار تهران IRO1BORS0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو اصلی BORS1 S*TehranStockExch.
مشاهده پارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر IRO1ARTA0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه ARTA1 Artavil Tire
مشاهده پارتاح ح . مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر IRR1ARTA0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه ARTX1 Artavil Tire-R
مشاهده پارس پتروشیمی پارس IRO1PARS0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PARS1 PARS Petrochemical
مشاهده پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان IRO1PASN0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PASN1 S*Parsian Oil&Gas
مشاهده پارسانح ح. گسترش نفت و گاز پارسیان IRR1PASN0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PASX1 Parsian Oil&Gas-R
مشاهده پارسیان بیمه پارسیان IRO1IPAR0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی IPAR1 Parsian
مشاهده پارسیانح ح.بیمه پارسیان IRR1IPAR0101 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی IPAX1 Parsian-R
مشاهده پاسا ایران‌یاساتایرورابر IRO1YASA0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه YASA1 Iran Yasa Tire
مشاهده پاساح ح . ایران‌یاساتایرورابر IRR1YASA0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه YASX1 Iran Yasa Tire-R
مشاهده پاکشو گروه صنعتی پاکشو IRO1PASH0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PASH1 Paksho
مشاهده پتایر ایران‌ تایر IRO1TAIR0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه TAIR1 Iran Tire
مشاهده پتایرح ح . ایران‌ تایر IRR1TAIR0101 N1 لاستیک و پلاستیک تابلو فرعی TAIX1 Iran Tire-R
مشاهده پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان IRO1IPTR0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه IPTR1 S*Ir.Inv.Petr.
مشاهده پترولح ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان IRR1IPTR0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه IPTX1 Ir.Inv.Petr-R

پنل شرکت ها