لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 36

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده مرقام ایران‌ارقام‌ IRO1IAGM0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه IAGM1 Iran Argham
مشاهده مرقامح ح . ایران‌ارقام‌ IRR1IAGM0101 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه IAGX1 Iran Argham-R
مشاهده ملت بیمه ملت IRO1BMEL0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی BMEL1 Mellat Insur.
مشاهده ملتح ح. بیمه ملت IRR1BMEL0101 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی BMEX1 Mellat Insur-R
مشاهده نبروج نساجی‌ بروجرد IRO1BROJ0001 N2 منسوجات فهرست اولیه BROJ1 Boroujerd T.
مشاهده نبروجح ح . نساجی‌ بروجرد IRR1BROJ0101 N2 منسوجات فهرست اولیه BROX1 Boroujerd T.-R
مشاهده نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار IRO1NBRS0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو اصلی NBRS1 TSE financial
مشاهده نتوس پشم‌ بافی‌ توس‌ IRO1PTOS0001 N2 منسوجات فهرست اولیه PTOS1 Tous Woolen
مشاهده نتوسح ح . پشم‌ بافی‌ توس‌ IRR1PTOS0101 N2 منسوجات فهرست اولیه PTOX1 Tous Woolen-R
مشاهده نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران IRO1NKLA0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو فرعی NKLA1 Good Exch.Ins.
مشاهده نمرینو ایران‌ مرینوس‌ IRO1MRIN0001 N2 منسوجات فهرست اولیه MRIN1 Iranmerinos
مشاهده نمرینوح ح . ایران‌ مرینوس‌ IRR1MRIN0101 N2 منسوجات فهرست اولیه MRIX1 Iranmerinos-R
مشاهده نوری پتروشیمی نوری IRO1NORI0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه NORI1 NORI Petrochemical
مشاهده های وب داده گسترعصرنوین-های وب IRO1HWEB0001 N2 اطلاعات و ارتباطات فهرست اولیه HWEB1 S*HiWeb
مشاهده همراه شرکت ارتباطات سیار ایران IRO1HMRZ0001 N2 مخابرات فهرست اولیه HMRZ1 Iran Mobil Tele
مشاهده همراهح ح . شرکت ارتباطات سیار ایران IRR1HMRZ0101 N2 مخابرات فهرست اولیه HMRX1 Iran Mobil Tele-R
مشاهده وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ IRO1TAZB0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه TAZB1 Azarbayjan Inv.
مشاهده وآذرح ح . ‌توسعه‌آذربایجان‌ IRR1TAZB0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه TAZX1 Azarbayjan Inv.-R
مشاهده وآردل سرمایه‌گذاری‌کارآفرین‌(هلدینگ‌ IRO1KARA0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه KARA1 Karafarin Inv.
مشاهده وآردلح ح . ‌کارآفرین‌(هلدینگ‌ IRR1KARA0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه KARX1 Karafarin Inv.-R

پنل شرکت ها