لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 37

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند IRO1ATDM0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی ATDM1 Atye Damavand
مشاهده واتیح ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند IRR1ATDM0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی ATDX1 Atye Damavand-R
مشاهده واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران IRO1IDOC0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه IDOC1 Iran Motorcycle
مشاهده واعتبارح ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران IRR1IDOC0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه IDOX1 Iran Motorcycle-R
مشاهده والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ IRO1ALBZ0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی ALBZ1 S*Alborz Inv.
مشاهده والبرح ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌ IRR1ALBZ0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی ALBX1 Alborz Inv.-R
مشاهده وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید IRO1OIMC0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی OIMC1 Omid Inv. Mng.
مشاهده وامیدح ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید IRR1OIMC0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی OIMX1 Omid Inv. Mng.-R
مشاهده وانصار بانک انصار IRO1BANS0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BANS1 Ansar Bank
مشاهده وانصارح ح.بانک انصار IRR1BANS0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BNAX1 Ansar Bank-R
مشاهده وایران لیزینگ ایرانیان IRO1LIRZ0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی LIRZ1 Iranian Lizing
مشاهده وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی IRO1BANK0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی BANK1 Bank Melli Inv.
مشاهده وبانکح ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی IRR1BANK0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی BANX1 Bank Melli Inv.-R
مشاهده وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ IRO1TSBE0001 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو اصلی TSBE1 S*Behshahr Inv.
مشاهده وبشهرح ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ IRR1TSBE0101 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو اصلی TSBX1 Behshahr Inv.-R
مشاهده وبصادر بانک صادرات ایران IRO1BSDR0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BSDR1 Saderat Bank
مشاهده وبملت بانک ملت IRO1BMLT0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BMLT1 S*Mellat Bank
مشاهده وبملتح ح . بانک ملت IRR1BMLT0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BMLX1 Mellat Bank - R
مشاهده وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ IRO1SBAH0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SBAH1 Bahman Inv.
مشاهده وبهمنح ح . سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ IRR1SBAH0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SBAX1 Bahman Inv.-R

پنل شرکت ها