لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 38

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ IRO1BALI0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی BALI1 Buali Inv.
مشاهده وبوعلیح ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ IRR1BALI0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه BALX1 Buali Inv.-R
مشاهده وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ IRO1BIME0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی BIME1 Insurance Inv.
مشاهده وبیمهح ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ IRR1BIME0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی BIMX1 Insurance Inv.-R
مشاهده وپارس بانک‌پارسیان‌ IRO1BPAR0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPAR1 Parsian Bank
مشاهده وپارسح ح . بانک‌پارسیان‌ IRR1BPAR0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPAX1 Parsian Bank-R
مشاهده وپاسار بانک پاسارگاد IRO1BPAS0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPAS1 S*Pasargad Bank
مشاهده وپاسارح ح.بانک پاسارگاد IRR1BPAS0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPSX1 Pasargad Bank -R
مشاهده وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ IRO1PETR0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PETR1 Petro. Inv.
مشاهده وپتروح ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ IRR1PETR0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PETX1 Petro. Inv.-R
مشاهده وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ IRO1DARO0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DARO1 Daroupakhsh
مشاهده وپخشح ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌ IRR1DARO0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DARX1 Daroupakhsh-R
مشاهده وپست پست بانک ایران IRO1BPST0001 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه BPST1 Post Bank
مشاهده وتجارت بانک تجارت IRO1BTEJ0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BTEJ1 S*Tejarat Bank
مشاهده وتجارتح ح . بانک تجارت IRR1BTEJ0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BTEX1 Tejarat Bank-R
مشاهده وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر IRO1TGOS0001 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی TGOS1 Toosgostar Inv.
مشاهده وتوسح ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر IRR1TGOS0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی TGOX1 Toosgostar Inv.-R
مشاهده وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ IRO1TMEL0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی TMEL1 Tosee Melli Inv
مشاهده وتوسمح ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ IRR1TMEL0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی TMEX1 Tosee Melli Inv-R
مشاهده وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ IRO1TSHE0001 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TSHE1 Pars Tousheh

پنل شرکت ها