لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 39

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده وتوشهح ح . سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ IRR1TSHE0101 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TSHX1 Pars Tousheh-R
مشاهده وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران IRO1TOSA0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی TOSA1 Iran Ind. Dev.
مشاهده وتوصاح ح. سرمایه‌گذاری توسعه‌صنعتی IRR1TOSA0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی TOSX1 Iran Ind. Dev.-R
مشاهده وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ IRO1TOKA0001 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی TOKA1 Tukafoolad Inv.
مشاهده وتوکاح ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ IRR1TOKA0101 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی TOKX1 Tukafoolad Inv.-R
مشاهده وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی IRO1IKHR0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی IKHR1 S*Kharazmy Invest
مشاهده وخارزمح ح.سرمایه گذاری خوارزمی IRR1IKHR0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی IKHX1 Kharazmy Invest-R
مشاهده وخاور بانک خاورمیانه IRO1BKHZ0001 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه BKHZ1 Bank of M.E.
مشاهده وخاورح ح . بانک خاورمیانه IRR1BKHZ0101 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه BKHX1 Bank of M.E.-R
مشاهده ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ IRO1RENA0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی RENA1 Rena Investment
مشاهده ورناح ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ IRR1RENA0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی RENX1 Rena Investment-R
مشاهده وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا IRO1SSAP0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SSAP1 S*Saipa Inv.
مشاهده وساپاح ح . سرمایه‌گذاری‌ سایپا IRR1SSAP0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SSAX1 Saipa Inv.-R
مشاهده وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ IRO1SAKH0001 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی SAKH1 Iran Const. Inv
مشاهده وساختح ح . سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ IRR1SAKH0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی SAKX1 Iran Const. Inv-R
مشاهده وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ IRO1SPAH0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SPAH1 Sepah Inv.
مشاهده وسپهح ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ IRR1SPAH0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SPAX1 Sepah Inv.-R
مشاهده وسدید گروه‌صنعتی‌سدید(هلدینگ‌ IRO1SDID0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SDID1 Sadid Group
مشاهده وسدیدح ح . گروه‌صنعتی‌سدید(هلدینگ‌ IRR1SDID0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SDIX1 Sadid Group-R
مشاهده وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها IRO1SKBV0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SKBV1 Banks Employees

پنل شرکت ها