لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 4

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده پدرخش درخشان‌ تهران‌ IRO1DRKH0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DRKH1 Derakhshan Teh.
مشاهده پدرخشح ح . درخشان‌ تهران‌ IRR1DRKH0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DRKX1 Derakhshan Teh.-R
مشاهده پدنا تولیدی‌لاستیک‌دنا IRO1DENA0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DENA1 Dena Tire
مشاهده پدناح ح . تولیدی‌لاستیک‌دنا IRR1DENA0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DENX1 Dena Tire-R
مشاهده پرداخت به پرداخت ملت IRO1PRKT0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه PRKT1 Behpardakht Mellat
مشاهده پرداختح ح . به پرداخت ملت IRR1PRKT0101 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه PRKX1 Behpardakht-R
مشاهده پردیس سرمایه گذاری پردیس IRO1AYEG0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی AYEG1 Pardis Invsetment
مشاهده پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس IRR1AYEG0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی AYEX1 Ayegh Plastic-R
مشاهده پرشیا توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا IRO1PERS0001 N2 استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف فهرست اولیه PERS1 Oil&Gas Persia
مشاهده پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند IRO1SHND0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHND1 Sahand Rubber
مشاهده پسهندح ح . صنایع‌ لاستیکی‌ سهند IRR1SHND0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHNX1 Sahand Rubber-R
مشاهده پشاهن پلاستیک‌ شاهین‌ IRO1SHIN0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHIN1 Shahin Plastic
مشاهده پشاهنح ح . پلاستیک‌ شاهین‌ IRR1SHIN0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHIX1 Shahin Plastic-R
مشاهده پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز IRO1BARZ0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه BARZ1 Kerman Tire
مشاهده پکرمانح ح . گروه‌ صنعتی‌ بارز IRR1BARZ0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه BARX1 Kerman Tire-R
مشاهده پکویر کویر تایر IRO1KVRZ0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه KVRZ1 Kavir Tire
مشاهده پکویرح ح. کویر تایر IRR1KVRZ0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه KVRX1 Kavir Tire -R
مشاهده پکیان لاستیک‌البرز IRO1LALZ0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه LALZ1 Alborz Tire
مشاهده پکیانح ح . لاستیک‌البرز IRR1LALZ0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه LALX1 Alborz Tire-R
مشاهده پلاست پلاستیران‌ IRO1PLST0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLST1 Plastiran

پنل شرکت ها