لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 40

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده وسکابح ح.س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها IRR1SKBV0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SKBX1 Banks Employees-R
مشاهده وسینا بانک سینا IRO1VSIN0001 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه VSIN1 Sina Fin. Ins.
مشاهده وسیناح ح . بانک سینا IRR1VSIN0101 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه VSIX1 Sina Fin. Ins.-R
مشاهده وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ IRO1GBEH0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی GBEH1 Behshahr Group
مشاهده وصناح ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ IRR1GBEH0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی GBEX1 Behshahr Group-R
مشاهده وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ IRO1SAND0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی SAND1 Pension Fund
مشاهده وصندوقح ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی IRR1SAND0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی SANX1 Pension Fund-R
مشاهده وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت IRO1SNMA0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SNMA1 Ind. & Mine Inv
مشاهده وصنعتح ح . سرمایه‌ گذاری‌صنعت‌ ومعدن‌ IRR1SNMA0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SNMX1 Ind. & Mine Inv-R
مشاهده وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ IRO1GDIR0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی GDIR1 Ghadir Inv.
مشاهده وغدیرح ح . سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ IRR1GDIR0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی GDIX1 Ghadir Inv.-R
مشاهده وکار بانک‌ کارآفرین‌ IRO1KRAF0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی KRAF1 Karafarin Bank
مشاهده وکارح ح . بانک‌ کارآفرین‌ IRR1KRAF0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی KRAX1 Karafarin Bank-R
مشاهده ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا IRO1RSAP0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی RSAP1 S*Rayan Saipa
مشاهده ولساپاح ح . لیزینگ رایان‌ سایپا IRR1RSAP0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی RSAX1 Rayan Saipa-R
مشاهده ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ IRO1LSMD0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی LSMD1 Ind. & M. L.
مشاهده ولصنمح ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ IRR1LSMD0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی LSMX1 Ind. & M. L.-R
مشاهده ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر IRO1LKGH0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LKGH1 Ghadir Kh. L.
مشاهده ولغدرح ح . لیزینگ‌خودروغدیر IRR1LKGH0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LKGX1 Ghadir Kh. L.-R
مشاهده ولملت واسپاری ملت IRO1VLMT0001 N2 سایر واسطه گریهای مالی فهرست اولیه VLMT1 Mellat Leasing

پنل شرکت ها