لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 41

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده ولیز لیزینگ‌ایران‌ IRO1LZIN0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LZIN1 Leasing Iran
مشاهده ولیزح ح . لیزینگ‌ایران‌ IRR1LZIN0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LZIX1 Leasing Iran-R
مشاهده ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ IRO1MADN0001 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی MADN1 S*Metals & Min.
مشاهده ومعادنح ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ IRR1MADN0101 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی MADX1 Metals & Min.-R
مشاهده ومعین سرمایه گذاری توسعه معین ملت IRO1MOIN0001 N1 واسطه‌گری‌های مالی و پولی تابلو فرعی MOIN1 Moein Mellat Co
مشاهده وملت سرمایه‌گذاری‌ملت‌ IRO1MELT0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه MELT1 Melat Inv.
مشاهده وملتح ح . سرمایه‌گذاری‌ملت‌ IRR1MELT0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه MELX1 Melat Inv.-R
مشاهده وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ IRO1GMEL0001 N2 دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش فهرست اولیه GMEL1 Melli Ind. Grp.
مشاهده وملیح ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ IRR1GMEL0101 N2 دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش فهرست اولیه GMEX1 Melli Ind. Grp.-R
مشاهده ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ IRO1NAFT0001 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NAFT1 Oil Ind. Inv.
مشاهده ونفتح ح . سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ IRR1NAFT0101 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NAFX1 Oil Ind. Inv.-R
مشاهده ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ IRO1NOVN0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی NOVN1 S*EN Bank
مشاهده ونوینح ح . بانک‌اقتصادنوین‌ IRR1NOVN0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی NOVX1 EN Bank-R
مشاهده ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو IRO1SNRO0001 N1 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تابلو اصلی SNRO1 Nirou Inv.
مشاهده ونیروح ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو IRR1SNRO0101 N1 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تابلو اصلی SNRX1 Nirou Inv.-R
مشاهده ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ IRO1NIKI0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی NIKI1 Iran N. Inv.
مشاهده ونیکیح ح . سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ IRR1NIKI0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی NIKX1 Iran N. Inv.-R

پنل شرکت ها