لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 5

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده پلاستح ح . پلاستیران‌ IRR1PLST0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLSX1 Plastiran-R
مشاهده پلاسک پلاسکوکار IRO1PLKK0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLKK1 Plascokar Saipa
مشاهده پلاسکح ح . پلاسکوکار IRR1PLKK0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLKX1 Plascokar Saipa-R
مشاهده پلوله گازلوله‌ IRO1GAZL0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه GAZL1 Gazlouleh
مشاهده پلولهح ح . گازلوله‌ IRR1GAZL0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه GAZX1 Gazlouleh-R
مشاهده پیزد مجتمع‌صنایع‌لاستیک‌یزد IRO1LYZD0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه LYZD1 Yazd Tire
مشاهده تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین IRO1PTAP0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PTAP1 Tamin Petro.
مشاهده تاپیکوح ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین IRR1PTAP0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PTAX1 Tamin Petro.-R
مشاهده تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین IRO1SADR0001 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه SADR1 Sadr Tamin Inv.
مشاهده تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین IRR1SADR0101 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه SDDX1 Sadr Tamin Inv-R
مشاهده تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ IRO1TRIR0001 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TRIR1 Iran Tractor
مشاهده تایراح ح . تراکتورسازی‌ایران‌ IRR1TRIR0101 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TRIX1 Iran Tractor -R
مشاهده تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو IRO1HPKO0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه HPKO1 Hepco
مشاهده تپکوح ح . تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو IRR1HPKO0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه HPKX1 Hepco-R
مشاهده تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ IRO1PIRN0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه PIRN1 Pumpiran
مشاهده تپمپیح ح . پمپ‌ سازی‌ ایران‌ IRR1PIRN0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه PIRX1 Pumpiran-R
مشاهده تراک ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌ IRO1MOZI0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MOZI1 Iran Tractor M.
مشاهده تراکح ح.ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی IRR1MOZI0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MOZX1 Iran Tractor M.-R
مشاهده تفیرو فیروزا IRO1FROZ0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه FROZ1 Firouza
مشاهده تفیروح ح . فیروزا IRR1FROZ0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه FROX1 Firouza-R

پنل شرکت ها