لیست تمام ها و نمادهای بورس / برگه 6

جدول نمادهای بورس به همراه اطلاعات

اطلاعات نماد نام کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد لاتین نام لاتین
مشاهده تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران IRO1TKLA0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو فرعی TKLA1 Good Exch.Prd.
مشاهده تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ IRO1GSKE0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه GSKE1 A. I. S. D.
مشاهده تکشاح ح . صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ IRR1GSKE0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه GSKX1 A. I. S. D.-R
مشاهده تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ IRO1COMB0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه COMB1 Iran Combine
مشاهده تکمباح ح . کمباین‌ سازی‌ ایران‌ IRR1COMB0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه COMX1 Iran Combine-R
مشاهده تکنو تکنوتار IRO1TKNO0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه TKNO1 Technotar
مشاهده تکنوح ح . تکنوتار IRR1TKNO0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه TKNX1 Technotar-R
مشاهده تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ IRO1MNMH0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MNMH1 Niromohareke M.
مشاهده تمحرکهح ح . ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ IRR1MNMH0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MNMX1 Niromohareke M.-R
مشاهده تملت تامین سرمایه بانک ملت IRO1TMLT0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه TMLT1 Mellat Inv. Bank
مشاهده تنوین تامین سرمایه نوین IRO1TNOV0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه TNOV1 S*Novin Investment
مشاهده تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین IRO1DTIP0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DTIP1 Tamin Daroo
مشاهده ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران IRO1ABAD0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه ABAD1 Abadgaran
مشاهده ثابادح ح . ‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ IRR1ABAD0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی ABAX1 Abadgaran-R
مشاهده ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان IRO1BSTE0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه BSTE1 Int. Const.
مشاهده ثاختح ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان IRR1BSTE0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه BSTX1 Int. Const.-R
مشاهده ثاژن سخت‌ آژند IRO1SAJN0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SAJN1 Sakht Ajand
مشاهده ثاژنح ح . سخت‌ آژند IRR1SAJN0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SAJX1 Sakht Ajand-R
مشاهده ثاصفا ساختمان‌ اصفهان‌ IRO1SESF0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SESF1 Isfahan Const.
مشاهده ثاصفاح ح . ‌ ساختمان‌ اصفهان‌ IRR1SESF0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SESX1 Isfahan Const.-R

پنل شرکت ها