تماس با سامانه گواهینامه حق تقدم

ایمیل جهت امور سهامداران

سهامداران محترم می توانند مواردی که مربوط به دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام می شوند را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
[email protected]

ایمیل جهت امور شرکت ها

شرکت ها و نمادهای بورسی می توانند از ایمیل ریز جهت ارتباط با سامانه گواهینامه حق تقدم سهام افزا استفاده نمایند.
[email protected]

پنل شرکت ها